namie amuro Final Tour 2018Finally


ダンサーメンバー

男性8 女性8 16

( )内は紹介順番


YUSUKE (8)

TADASHI (3)

HOSSY (1)

Hiroyuki (4)

KEiSUKE (2)

HIDE (5)

KAZUYA (7)

TERU (6)


RISA (8)

MIKI (7)

SHIKINO (5)

ERI (1)

AYAMI (3)

Reika (2)

HARUKI (4)

COCORO (6)